ஹதீஸ் விளக்க வகுப்பு - தவ்பா இஸ்திஹ்பார்_ ( செய்யிதுல் இஸ்திஹ்பார் ) - 30_July_2018

Download

Ash Sheikh MinhajIslahi

Grand Mosque - Puttalam
2018-08-01
Length: 22:30
Size: 10.32MB
அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.


அஷ்ஷேய்க் எச். எம். மின்ஹாஜ் இஸ்லாஹி, விரிவுரையாளர், இஸ்லாஹிய பெண்கள் அரபுக் கல்லூரி, புத்தளம்.